Oszczędzając czas, formalności związane z ostateczną rezerwacją terminu załatwimy przez internet. 

 

 W poprzednim sezonie ślubnym ponad 80 procent par wybrało taką drogę komunikacji. 

 

  Pozostałe sprawy organizacyjne ustalamy w ostatnim tygodniu przed ślubem, mailowo, telefonicznie lub osobiście. 

 

  

Zapraszam serdecznie na spotkanie prezentacyjne oraz  podpisanie umowy we Wrocławiu, często okazuje się jednak, że jesteście Państwo z innego miasta lub nawet mieszkacie za granicami naszego kraju i tego typu spotkanie jest raczej nie możliwe albo bardzo utrudnione. 

 

  

Prosimy wypełnić poniższy formularz podając niezbędne dane do sporządzenia umowy zlecenia.  

 

W umowie znajdują się dalsze informacje dotyczące zakończenia rezerwacji . 

 

Kwota zadatku przy ostatecznej rezerwacji terminu wynosi : Kamerzysta - 300zł / Fotograf - 300zł, 

 

Pozostałą część wynagrodzenia przyjmujemy po całkowitym zakończeniu usługi.

Formularz   foto-video

Proszę o przesłanie dokładnych danych:

 

1. Przygotowania do ślubu i Błogosławieństwo - Miejsce       

spotkania (start - adres i godzina) zazwyczaj wystarczy

godzina przed wyjazdem do Kościoła.

 

2. Kościół -jaka parafia (Adres i godzina Ślubu ).

 

3. Sala - (Adres i nazwa).

 

4.  tel. (działający na 100% w dniu ślubu!!!).

 

Proszę podać jaką usługę Państwo zamawiacie.

 

 

Umowa zlecenia video + foto   -  wzór  

 

 

 Zawarta w dniu ...............r. we Wrocławiu pomiędzy : 

 

  

 

Zleceniodawca : 

 

Imię i nazwisko .......................adres ................,ul. .................... xxx 

 

mail:    .................,tel. kontaktowy xxxxxxx 

 

  

 

Zleceniobiorca : 

 

Dariusz Fabiańczyk - D7studio

 

Majakowskiego 34/5     54-317 Wrocław 

 

tel. 503451562, mail: d7studio.foto@gmail.com

Numer rachunku - 58 xxxx 2004 0000 3302 7460 xxxx

  

 

 §1 

 

Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na wykonaniu usługi 

 

wideofilmowania i fotografowania uroczystości ślubnej zleceniodawcy w dniu: ...................... r. w miejscowości ................................................. oraz innych miejscach niezbędnych do wykonania usługi. 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 90 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia przez zleceniodawców,  materiałów potrzebnych do realizacji filmu takich jak: muzyka,fotografie lub pliki cyfrowe, informacje do czołówki z napisami itp. 

 

 §2 

 

W ramach przedmiotowego zlecenia zleceniobiorca wykona usługę fotograficzną oraz  film w jakości HD /DV,  zawierający czołówkę napisową, , błogosławieństwo (10-15 min), ślub kościelny w wersji skróconej (10/20 min), życzenia (do 10 min), zabawę(30 do 60 min), oczepiny ( 15-30 min). Całość będzie tworzyć film o łącznej długości 45-120 min. zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać 3 kopie DVD filmu oraz trzy kopie fotograficznych plików cyfrowych na nośniku DVD, (podane czasy poszczególnych fragmentów są orientacyjne). 

 

 §3   

 

Za wykonanie wymienionego w § 1 i 2 dzieła zleceniobiorca otrzyma od zleceniodawcy wynagrodzenie w wysokości 2200 PLN film i 1800 PLN foto 

 

600 PLN tytułem zadatku płatne na konto zleceniobiorcy w ciągu 5ciu dni roboczych od podpisania umowy. Nr konta zleceniobiorcy: 06 1140 2017 xxxx 4102 0248 xxxx tytułem: 

 

video / foto .............., .....................r. 

 

oraz 3400 PLN w dniu wydania zlecającemu przedmiotu umowy, określonym w § 1 niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wezwania zleceniodawcy do odbioru przedmiotu umowy. 

 

Przy zamówieniu dodatkowych usług takich jak teledyski, dojazd, indywidualne okładki itp. zleceniodawca wypłaci dodatkowe wynagrodzenie obok wynagrodzenia za świadczenie główne, stosownie do ustaleń zawartych w trakcie montażu filmu. Ogólny cennik dodatkowych usług znajduje się na końcu umowy. 

 

Rachunek opiewający na pełna kwotę wystawiony będzie zleceniodawcy po wykonaniu całego zlecenia. 

 

    §4 

 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy, a nadto zobowiązuje się  wykonać ją  z należytą starannością.                                                                                 

 

   §5 

 

Zleceniobiorca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. Domyślnie są to warunki pogodowe.                                                                               

 

   §6 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpoznania i udzielenia odpowiedzi na reklamacje zleceniodawcy : 

 

a) wynikające z winy własnej w terminie 14 dni od złożenia reklamacji, a polegające na literówce w napisach, inny podkład muzyczny niż wynikający z umowy, uszkodzony nośnik. 

 

b) wynikających z winy Zleceniodawcy w terminie ustalonym indywidualnie i za dodatkową opłatą 

 

( np. podanie złych danych, wymiana muzyki lub zmiana ujęć w filmie wcześniej nie uzgodnionych). 

 

Koszt poprawek będzie ustalony indywidualnie, po rozpoznaniu istoty reklamacji i sporządzeniu kosztorysu. 

 

 §7 

 

Zleceniobiorca oświadcza iż dysponuje trzema równorzędnymi operatorami kamery oraz fotografami i zastrzega sobie możliwość wyznaczenia jednego z nich do obsługi zlecenia. Przy czym zleceniobiorca odpowiada w pełni za umiejętności oraz sprzęt każdej z wyznaczonych osób. 

 

§8 

 

Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wykorzystania fragmentów gotowego materiału do celów promocyjnych firmy. 

 

§9 

 

Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez  Zleceniodawcę materiałów wykonanych na potrzeby zlecenia, o których mowa w §1 i §2 niniejszej umowy . 

 

§ 10   

 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada zaświadczenia z Ośrodka Audiowizualnego Kurii Metropolitalnej uprawniające do filmowania uroczystości kościelnych. 

 

 § 11 

 

a). Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem powyższej umowy, w szczególności, opłaty za wstęp do miejsc wykonywania usługi – jeśli takiej wymagają, 

 

oraz zapewnić pozwolenia na filmowanie w miejscach prywatnych lub publicznych w celu umożliwienia wykonania zlecenia. 

 

b). Zleceniodawca zapewni zleceniobiorcy miejsce przeznaczone do odpoczynku wraz z wyżywieniem w dniu filmowania uroczystości weselnej,(miejsce przy zespole muzycznym jest idealne). 

 

 

 § 12 

 

Zleceniodawca pokryje wszelkie koszty naprawy sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego przez uczestników przyjęcia weselnego, podczas wykonywania usługi. 

 

§ 13 

 

Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za zapłatą kary umownej w wysokości: 

 

a) w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy w wysokości 20 % kwoty głównej należnej za wykonanie umowy. 

 

b) w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 60 dni do terminu realizacji umowy w wysokości 50% kwoty określonej w § 3 pkt 3 niniejszej umowy. 

 

c) w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 30 dni do terminu realizacji umowy w wysokości 100% kwoty głównej należnej za wykonanie umowy. 

 

d) w przypadku odwołania całego wesela w wyniku zdarzeń losowych, niezawinionych przez zleceniodawcę,zleceniobiorca wykona usługę w innym terminie, ustalonym indywidualnie przez strony. 

                                                                                                            

 § 14 

 

Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z materiałami audiowizualnymi przedstawionymi przez zleceniobiorcę i akceptuje jego percepcję kadru, obrazu, efekt końcowy i ogólną estetykę wykonywanego dzieła. Zleceniodawca oświadcza również, iż efekt końcowy reportażu ślubnego uzależniony jest od warunków zastanych i zaistniałych zarówno w kościele, sali weselnej oraz innych miejscach niezbędnych do wykonania usługi. Zależny jest również od warunków atmosferycznych szczególnie dla zdjęć filmowych wykonywanych w plenerze. 

 

  § 15 

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru gotowego materiału po wezwaniu Zleceniobiorcy, nie później niż w terminie 30 dni od wezwania. 

 

  § 16 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                                     

§ 17 

 

       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

  

  

 

 Podpis zleceniodawcy :                                                      Podpis zleceniobiorcy : 

 

 

  

 

Po wpłacie zadatku na  podane konto umowę uznaje się za zaakceptowaną i zawartą.                                   

                                     

 

* Potwierdzenie wpłaty otrzymują Państwo w oddzielnym mailu zaraz po zaksięgowaniu. 

 

 

 

 

Usługa filmowa w kwocie 2200zł  zawiera : 

 

 

* przygotowania w domu, ujęcia przygotowań Pany Młodej - klip muzyczny 

 

* błogosławieństwo - materiał na żywo (ok 1min). 

 

* wyjście z domu, przyjazd do kościoła, ujęcia gości i miejsca ceremonii - klip muzyczny 

 

* mszę w wersji skróconej - ok. 10min (przysięga na żywo) lub wersję dłuższą ok.20min. 

 

* życzenia - częściowo na żywo, miksowana muzyka z życzeniami gości. 

 

* przejazd na salę weselną - klip muzyczny 

 

* przywitanie chlebem i solą - na żywo. 

 

* wejście na salę i ogólną prezentację gości - klip muzyczny 

 

* sto lat - na żywo. 

 

* zabawa - na żywo (filmujemy ciekawsze fragmenty z miksowaniem dźwięku). 

 

* tort - klip muzyczny 

 

* specjalność szefa kuchni np. : dzik, płonące potrawy. Pokaz sztucznych ogni itp. - klip muzyczny 

 

* zabawy - dynamiczny montaż (raczej skrótowo ale z zachowaniem kolejności zdarzeń). 

 

* oczepiny - montaż ułożony w logiczną całość. 

 

* napisy końcowe - życzenia dla Młodej Pary i podziękowania - klip muzyczny 

 

Otrzymują Państwo 3 kopie DVD filmu wraz z interaktywnym menu 

 

Kopia składa się z dwóch płyt DVD ze standardowym nadrukiem na płytach i etui okolicznościowym. 

 

* 30km dojazdu w cenie. Powyżej 30km opłata za dojazd wynosi 1zł za kilometr. 

 

 

Dodatki do filmu : 

 

Teledyski : 

 

Dotyczy ujęć wykonywanych w dniu wesela. 

  

* plener dzienny lub plener nocny, na wesoło, biesiadny, zakończenie 

 

romantyczne i wiele innych. - 250zł teledysk. 

 

Inne : 

 

Klip podsumowujący - najważniejsze fragmenty wesela - 250 zł  

 

* płynące napisy końcowe z listą wszystkich gości i podziękowaniami - 120zł 

 

* indywidualne drukowane okładki oraz nadruk fotograficzny na płytach DVD - 120zł(trzy kopie). 

 

Teledysk plenerowy w innym dniu - 450zł filmowanie i montaż + dojazd (1zł/km). 

 

Czas tego typu sesji filmowej to ok. 3-4 godziny. 

 

Teledysk plenerowy śpiewany - cenowo jest również ustalany indywidualnie w zależności od skali skomplikowania projektu. 

 

*Przy zamówieniach specjalnych np. wyjazd na sesję plenerową nad morze lub inne odległe miejsca cena jest ustalana indywidualnie. 

 

 

Usługa fotograficzna w kwocie 1800zł  zawiera : 

 

 

* pełny reportaż z całego wesela począwszy od błogosławieństwa lub przygotowań do ok. godz.1.00 . 

 

* sesję plenerową dzienną lub nocną jeżeli jest wykonywana tego samego dnia. 

 

* obróbkę wszystkich wykonanych zdjęć. 

 

* zapis zdjęć na płytach w trzech kopiach (około 400 - 700 szt ), w praktyce bez limitu w zależności od wymogów zlecenia. 

 

* dojazd do 30km. 

 

                                                                           

 

Dodatkowo : 

 

    

 

Fotografia plenerowa w innym dniu - 450zł fotografowanie z obróbką graficzną + dojazd (1zł/km). 

 

Czas tego typu sesji fotograficznej to ok. 3-4 godziny 

 

*Przy zamówieniach specjalnych np. wyjazd na sesje plenerową nad morze lub inne odległe miejsca cena jest ustalana indywidualnie. 

 

  

 

 

Powrót

Pobierz